مسجد شیخ زاید / ابوظبی سیده مرضیه طبائیان، سپیده طباطبائی

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۴۷ +۰۳:۳۰ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶|آموزش دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

بررسی صور نمادین در معماری مسجد سیده مرضیه طبائیان

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۴۷ +۰۳:۳۰ ۱۹ مرداد ۱۳۹۶|آموزش دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , |

معماری خانه‌های مسکونی در اقلیم کویری ایران مرضیه طبائیان

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۵۵ +۰۳:۳۰ ۹ مرداد ۱۳۹۶|آموزش, معمار معاصر دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , |

خانه‌ی تاریخی طباطبایی‌ها، کاشان مرضیه طبائیان

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۰۰ +۰۳:۳۰ ۳۱ تیر ۱۳۹۶|آموزش دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

موزه‌ی ملّی ایران باستان مرضیه طبائیان و حسن طرفه

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۰۱ +۰۳:۳۰ ۲۸ تیر ۱۳۹۶|معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

از آرشیو هنرمعماری

تحلیل و بررسی ساختمان موزه‌ی آبگینه و سفالینه‌ی تهران

مرضیه طبائیان و حسن طرفه

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۰۴ +۰۳:۳۰ ۲۲ تیر ۱۳۹۶|آموزش, سرگرمی دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

حمام تاریخی سلطان امیر احمد کاشان مرضیه طبائیان

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۰۶ +۰۳:۳۰ ۱۶ تیر ۱۳۹۶|آموزش دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |