پایگاه خبری هنرمعماری آنلاین زین بعد بر روی آدرس زیر به روز رسانی خواهد شد.

editorsandwriters۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۷:۲۴ +۰۰:۰۰

پرهام ادیب پور

عضو اصلی تحریریه


کارشناس ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی(واحد دامغان)


[ مقالات او در هنرمعماری آنلاین [

مهرداد شهبازی

عضو اصلی تحریریه


دانشجوی دکترای معماری در دانشگاه آزاد اسلامی(واحد بروجرد)


[ مقالات او در هنرمعماری آنلاین [

اشکان قشقائی

عضو اصلی تحریریه


کارشناس ارشد معماری از دانشگاه شیراز


[ مقالات او در هنرمعماری آنلاین [

علیرضا کریمی کلور

عضو اصلی تحریریه


دانشجوی دکترای معماری در دانشگاه آزاد اسلامی(واحد دامغان)


[ مقالات او در هنرمعماری آنلاین [

درنا لطفی

عضو اصلی تحریریه


دانشجوی دکترای معماری در دانشگاه آزاد اسلامی(واحد ساوه)


[ مقالات او در هنرمعماری آنلاین [