علیرضا کریمی کلور

عضو اصلی تحریریه


دانشجوی دکترای معماری در دانشگاه آزاد اسلامی(واحد دامغان)


[ مقالات او در هنرمعماری آنلاین [

درنا لطفی

عضو اصلی تحریریه


دانشجوی دکترای معماری در دانشگاه آزاد اسلامی(واحد ساوه)


[ مقالات او در هنرمعماری آنلاین [