گزارش۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۷:۲۵ +۰۰:۰۰

مهر ۱۳۹۷

گزارشی تحلیلی: سهم معماران ایرانی از برندگان جایزه وبسایت آرکیتایزر فقط ۱۴ برنده و تقدیر شده از بین ۵۲۴ برنده و فینالیست و تقدیر شده در ۸۱ دسته(category) بوده است