پایگاه خبری هنرمعماری آنلاین زین بعد بر روی آدرس زیر به روز رسانی خواهد شد.

گزارش یازدهمین ⁧حراج تهران با عنوان هنر کلاسیک و مدرن ایران

یازدهمین حراج تهران )هنر کالسیک و مدرن ایران( شامگاه جمعه 14 تیرماه 1398 با حضور جمع کثیری از مجموعه داران، گالری داران، و خریداران آثار هنری در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.
پرونده این دوره از حراج تهران در حالی بسته شد که با فروش کلی 42 میلیارد و 204 میلیون تومان رشد 35 درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل )نهمین حراج تهران( نشان می داد. استقبال از خرید آثار ارائه شده در »حراج تهران« که نمود آن را در میزان رشد فروش کل هر دوره از این حراج می توان مشاهده کرد، گویای پویایی بازار هنرهای تجسمی است که حراج تهران بستر آن را در شرایط رکود اقتصادی و تحریم مهیا ساخته است. حراج تهران از همان دوره های نخست توانست خود را به عنوان منبع و مرجعی برای ارائه آمار حراج های خاورمیانه و بین المللی تثبیت و توجه جهانیان را در اقتصاد جهانی هنر به این رویداد ایرانی جلب کند. این میزان از توجه، اعتبار و تاثیرگذاری این رویداد ملی را با تکیه بر هنر و هنرمندان سرزمین ایران یادآوری می کند.
رکورد فروش این دوره در اختیار مجسمه »سرشاعر« اثر پرویز تناولی است که با قیمت 3 میلیارد و 200 میلیون تومان به فروش رسید. رکورد دیگر این دوره ازحراج تهران ورود 12 اثر به گردونه آثارمیلیاردی بود. در دوره دهم، تنها 7 اثر باالتر از یک میلیارد تومان چکش خورد و در دوره نهم نیز 5 اثر میلیاردی به فروش رسید ولی این دوره با افزایش تعداد آثاری روبرو هستیم که خود را به باشگاه میلیاردی های این حراج رسانده اند. مجموع 12 اثر میلیاردی این حراج با فروش کل 23 میلیارد و 800 میلیون تومان توانستند 56 درصد از
فروش کل این دوره از حراج را از آن خود کنند.
همچنین 14 اثر باالتر از 500 میلیون تومان و 37 اثر باالتر از 100 میلیون تومان چکش خورد و 11 اثر زیر 100 میلیون تومان فروخته شدند.
در این دوره آثار 8 هنرمند برای نخستین بار وارد حراج تهران شد که شامل آثار بهمن نیکو، محسنی کرمانشاهی، وثوق احمدی، حسنعلی وزیری، ابراهیم فرجی، محمدحسین مصورالملکی، عباس رسام ارژنگی و محمدحبیب محمدی می شود.
از محمود فرشچیان خالق تابلو معروف »عصر عاشورا« و طراح ضریح امام حسین )ع( یک اثر نگارگری با موضوع عروج حضرت عیسی )ع( در این دوره ارائه شد که با استقبال خریداران روبرو شد و توانست رکورد 1 میلیارد و 250 میلیون تومانی این هنرمند را در دوره نهم بشکند و با قیمت نهایی 2 میلیارد
تومان در شمار آثار گران قیمت این حراج بنشیند. در جریان برگزاری این حراج، اعالم شد که یکی از آثار حسین زنده رودی )شماره 56 )از گردونه حراج خارج شده است و بدین ترتیب 79 اثر از 60 هنرمند عرضه شد که از این میان 5 اثر از کیخسرو خروش، بهمن نیکو، هوشنگ پزشک نیا، رضا مافی و محمد احصایی فروخته نشدند.
اجرای مراسم یازدهمین حراج تهران »هنر کالسیک و مدرن ایران« را حسین پاکدل بر عهده داشت.
آثار میلیاردی :
از پرویز تناولی هنرمند خوش اقبال حراج های بین المللی منطقه خاورمیانه، دو اثر در یازدهمین حراج تهران عرضه شد. مجسمه برنزی »سر شاعر« این هنرمند یکی از دو اثر گران قیمت این دوره از حراج بود که نسخه شماره 1 این اثر از تعداد سه نسخه با قیمت پایه 3 تا 4 میلیارد تومان توانست به فروش سه میلیارد و دویست میلیون تومان دست یابد و بر سکوی گران ترین اثر این حراج بنشیند.
مجسمه برنزی دیگری از این هنرمند از مجموعه مجسمه های »هیچ« و با همین عنوان در یازدهمین دوره حراج تهران با قیمت کمینه و بیشینه یک و نیم میلیارد تا 2 میلیارد تومان ارائه شد که به فروش یک میلیارد و 600 میلیون تومانی دستیافت.
منیر )شاهرودی( فرمانفرماییان )13۹۸-1301 )از جمله رکورددار دوره قبلی حراج تهران )دهمین حراج( است که با فروش یک تابلو 4 میلیارد تومانی بر صدر جدول فروش حراج دهم نشست و در یازدهمین دوره نیز با سه اثر حضور داشت. اثر بدون عنوان این هنرمند فقید که در ابعاد 10×۷0×۹۷ سانتیمتر، با تکنیک آیینهکاری، نقاشی پشت پلکسی گالس و گچ روی چوب اجرا شده و به آثار متاخر وی تعلق دارد، با قیمت پایه 3 تا 4 میلیارد تومان عرضه شد و 3 میلیارد تومان چکش خورد. این اثر متعلق به مجموعه خصوصی خانواده هنرمند است.
اثر دیگر این هنرمند با عنوان »آسمان آبی« نیز با تکنیک آیینهکاری، نقاشی پشت شیشه و گچ روی چوب در ابعاد ۹۸×۹۸ سانتیمتر ارائه شد و با عبور از قیمت پایه به رقم دو میلیارد و صد میلیون تومان فروخته شد. این اثردر سال 13۹6 در هفتمین حراج تهران ارایه شده بود.
سومین اثر منیر فرمانفرماییان یک تابلو نقاشی آبرنگ روی مقوا مربوط به سال 1345 است که با قیمت پایه 250 تا 350 میلیون تومان ارائه و در نهایت 340 میلیون تومان فروش رفت.
سهراب سپهری رکورددار فروش همه ادوار حراج تهران، در این دوره نیز با دو تابلو بدون عنوان مربوط به دهه 40 حضور داشت که هر دو اثر با قیمت پایه 2 تا 3 میلیارد تومان به مزایده گذاشته شد. یکی از این آثار که با تکنیک رنگ وروغن روی بوم و در ابعاد 102×۸4 سانتیمتر عرضه شد، پیش از این در اکتبر 201۷ در حراج کریستیز لندن ارایه شده بود و در یازدهمین حراج تهران نیز توانست به فروش دو میلیارد و دویست میلیون تومانی دستیابد. اثر دیگر سهراب سپهری نیز با همین تکنیک و در ابعاد 100×۷0 سانتیمترعرضه شد. این اثر در سپتامبر 1۹63 در هفتمین بی ینال سائوپائولو برزیل ارایه شده بود که در یازدهمین حراج تهران با قیمت دو میلیارد تومان چکش خورد.
از حسین زنده رودی دو اثر به یازدهمین حراج تهران رسیده بود که یکی از این آثار در آخرین روزها قبل از برگزاری حراج، بنا به خواست صاحب اثر از لیست آثار حراج کنار گذاشته شد. اثر دوم حسین زنده رودی در این دوره با عنوان »سین+الم«  متعلق به سال 134۹ عرضه شد که این اثر با قیمت پایه 2 تا 3 میلیارد تومان عرضه شد و روی رقم 2 میلیارد تومان چکشخورد.
بزرگترین اثر عرضه شده در حراج یازدهم، اثر سه لته ای آیدین آغداشلو از مجموعه »خاطرات انهدام« مربوط به سال 13۸۸ بود. این اثر با عنوان »انهدام کیهانی« با تکنیک رنگ وروغن روی بوم در ابعاد 350×200 سانتیمتر و با قیمت کمینه و بیشینه یک و نیم میلیارد تا 2 میلیارد تومان پیش روی خریداران قرار گرفت و در نهایت روی رقم یک میلیارد و 600 میلیون تومان چکش خورد.
مجسمه آهنی تک نسخه از ژازه تباتبایی به ارتفاع 1۸0 سانتی متر و مربوط به حدود دهه 40 است که با رقم پیشنهادی یک تا یک و نیم میلیارد تومان ارائه شد و در نهایت به فروش یک میلیارد و ششصد میلیون تومانی دست یافت. از این هنرمند دو اثر دیگر نیز در یازدهمین حراج تهران عرضه شد مجسمه آهنی، تک نسخه و بدون عنوان مربوط به دهه 40 با قیمت پایه 300 تا 400 میلیون تومان عرضه شد و فروش 3۸0 میلیون تومانی داشت و تابلو نقاشی بدون عنوان او نیز که با تکنیک رنگ روغن روی بوم کار شده بود، با قیمت پایه 300 تا 400 میلیون تومان، 400 میلیون تومان به فروش رسید. از محمود فرشچیان هنرمند نگارگر که از شهرت جهانی برخوردار است، یک اثر بدون عنوان با تکنیک گواش و آبرنگ روی مقوا در ابعاد 54×۸0 سانتیمتر با قیمت پایه یک میلیارد تا یک میلیارد و 500 هزار تومان در این حراج عرضه شد که درنهایت روی رقم دو میلیارد تومان چکش خورد. فرشچیان در نهمین دوره این حراج نیز با فروش اثری به مبلغ یک میلیارد و 250 میلیون تومان در ردیف آثار میلیاردی این حراج قرار داشت. این اثر پیش از این در کتاب »آثار استاد محمود فرشچیان« ازسوی انتشارات خانه فرهنگ و هنر گویا )13۸۷ )به چاپ رسیده است.
تابلو رنگ و روغن روی آلومینیوم، کشیده شده روی فیبر اثر بهجت صدر، مربوط به دهه 1350 که پیش از این در اکتبر 200۸ در حراج کریستیز دوبی ارایه شده بود، در یازدهمین حراج تهران با قیمت پایه یک تا یک و نیم میلیارد تومان ارائه و در نهایت با رقم یک و نیم میلیارد تومان فروخته شد.
مسعود عربشاهی نیز دو اثر در این دوره داشت که یکی از این آثار با تکنیک طناب و ترکیب مواد روی بوم و با قیمت پایه 500 تا ۷00 میلیون تومان پیش روی خریداران قرار گرفت و توانست با دو برابر قیمت پایه به فروش یک میلیارد تومانیدست یابد. اثر دیگر او نیز با برآورد قیمت 600 تا ۸00 میلیون تومان عرضه شد و روی رقم 600 میلیون تومان فروخته شد.

۱۳۹۸/۴/۱۳ ،۰۰:۱۶:۴۸ +۰۰:۰۰۱۳ تیر ۱۳۹۸|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|