TUTTLE STREET-BAR & RESTAURANT

(MIAMI, FLORIDA (2002

این رستوران ۱۰۰۰۰ فوت مربعی با توجه به ادامه‌ی سنت معماری مدرن میامی و نیز دوره‌ی تاریخی آرت دکوی آن طراحی شد. بنا در گوشه‌ی یک قطعه زمین واقع شده است و بخشی از قاعده‌ی یک ساختمان بلند را که قرار است در این منطقه‌ی میامی ساخته شود، تشکیل می‌دهد.

گوشه‌ی این پروژه با حجم منحنی شکلی مشخص شده که شامل رمپی به سوی سطح بالایی و تراس سقفی است. نمای شیشه‌ای دو طبقه در ورودی، خوشامدگوی مشتریان است. سازه‌ی دوطبقه در بلوار اصلی به دو بخش تقسیم می‌شود: یک قاعده‌ی شفاف با درهای کشویی که یک کافه‌ی کنار خیابان را شکل می‌دهد و حجم آراسته و رسمیتری در سطح بالایی. حجم دریایی که از سطح بالایی بر فراز خیابان پیش آمده است، در حکم تابلو و وجه مشخصه‌ی بنا از خیابان است.

در همین ارتباط بخوانید!  معماری پایدار: در جستجوی بهشت‌های زمینی (بخش اول) | الناز رحیمی و راحله حسینی

هدف اصلی در اینجا ایجاد ابهام در مرز میان خصوصی و عمومی، درون و بیرون، و گذشته و آینده است.