در همین ارتباط بخوانید!  فیلم: خانه سحرآمیز، ساخته شده از خیزران(بامبو) | الورا هاردی(طراح معماری پایدار)