چالش معماری خوب: راهکارها / یک بیان بصری از راهکارهای شکل گیری معماری خوب

 

چالش معماری خوب: راهکارها

یک بیان بصری از راهکارهای شکل گیری معماری خوب

داوری آثار در اولین نشست معماری خوب اصفهان

قالب ارائه ی آثار: متن، عکس، فیلم، دیاگرام و فتو مونتاژ

جوایز: 

اهدای تندیس معمار خوب به نفر اول

اهدای تقدیرنامه به نفرات دوم و سوم 

و امکان ارائه ایده در مقابل حاضرین

شیوه ارسال آثار:

isfevents@googarchitecture.org

 

 

۱۳۹۷-۸-۱۱ ۰۰:۲۳:۵۸ +۰۳:۳۰ ۱۱ آبان ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|