نام پروژه: مطب دندانـپزشکی

مجری: گروه اجرایی رُخ

مکان: تهران، فرمانیّه

مساحت: ۷۰ متر مربّع

تاریخ تکمیل پروژه: اردیبهشت ۱۳۸۹

این مطب دندانـپزشکی که در فضایی به مساحت ۷۰ متر مربّع طرّاحی شده است، دارای دو بخش تخصّصی دندانـپزشکیِ اطفال و جرّاحیِ دندان و لثه می‌باشد. به همین علّت، سعی شده تا کاراکتر هر بخش با استفاده از یک شاخصِ رنگـی معرّفی شود. در قسمتِ اطفال، استفاده از شخصیت‌های کارتونی و حجم‌های رنگی، فضای کودکانه و شاد ایجاد کرده و بخش جرّاحی در فضایی متفاوت و بسیار مینیمالیستی فقط سیاه و سفید طرّاحی شده و نقطه‌ی تـأکید آن دیواری گِرد با طرحی انتزاعی است.

در همین ارتباط بخوانید!  پروژه‌ی طرّاحی داخلی: مرکز تصویربرداری پردیس نور | گروه معماری رُخ

در طرّاحیِ بخشِ انتظار و ورودی، به علّت ابعاد کمِ فضا از یک دیوارِ گِـرد به منظور جداسـازی بخـشِ پذیرش و جرّاحی استفاده شده است، به طـوری که تمامی فضای انتظار، پذیرش و راهروی منتـهی به اتاقها، در زاویه‌ی دیدِ بـیـنـنـده قرار گیرد.

همچنین با توجّه به سبکِ مینیمالیستیِ طرّاحیِ مطب، رنگ‌های حاکم بر بخش ورودی و انتظار، سیاه و سفید بوده و فقط از رنگ بنفش در پارچه‌ی نشیمنـها، دیوارِ گرد پشت آن، دربِ کُمُـدها و کانترِ پذیرش استفاده شده است. در طرّاحی داخلی این مطب نیز سعی بر آن بوده است که محیط برای بیماران بر خلاف دیگر مراکز درمانی موجود نشاط‌آور بوده و از تکرار فضاهای معمولیِ درمانی پرهیـز شود.

در همین ارتباط بخوانید!  پروژه‌ی طرّاحی داخلی: مرکز تصویربرداری پردیس نور | گروه معماری رُخ