هنرهای محیطی و زیست محیط ایران


نشست تخصصی «هنرهای محیطی و زیست محیط ایران» برگزار می‌شود.

سخنران: دکتر رضا افهمی(عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس)

زمان: دوشنبه ۲ مهر ۹۷ 

ساعت: ۱۰ تا ۱۲

مکان: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات