زمان:

٢١ تا ٢۴ مردادماه ؛ ساعت ١۵ تا ١٩

مکان:

شهرک غرب.بلوار دریا.خیابان مطهری.گالری اداره ارشاد اسلامی استان تهران

ویژه خانواده اعضای نظام مهندسی تهران

در همین ارتباط بخوانید!  عکاس ایتالیایی وتجارب او از معماری ایران