نشستی با حضور علیرضا مشهدی میرزا پیروی نقد آثار: خانه آجر بافت خانه چهل گره سی خانه دربند خانه ای با همسایگی سبز


زمان: پنجشنبه ۴ آبان ساعت ١٧ الی ١٩

مکان:

دانشگاه پارس


پرسش : که آیا الگوی سکونت در معماری معاصر ما نیاز به بازنگری ،نقد و ارائه راه حل دارد یا خیر؟ در اینجا نوعی از معماری مطرح میگردد تحت عنوان معماری انتقادی اجتماعی ،این نوع از معماری ژانری متفاوت دارد اساسا منتقد است و با ارائه راه حل در طراحی و ساخت سعی دارد الگوهای موروثی ناکارآمد را به چالش بکشد و به دنبال راه حل های جایگزین میگردد بدون انکه بخواهد یا بتواند با ضوابط و قوانین متولیان حاکم برامر ساخت و ساز چون شهرداری ها مقابله کند.

در همین ارتباط بخوانید!  گزارش نشست coding and scripting in architecture and design در دانشگاه پارس