پایگاه خبری هنرمعماری آنلاین زین بعد بر روی آدرس زیر به روز رسانی خواهد شد.

نشست‌های دانشگاه هنر به مناسب هفته معمار

از حفاظت معماری تا معماری حفاظت
زمینه‌ها و رویکردها در آموزش معماری

• دکتر محمود ارژمند؛ عضو هیئت علمی دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر
• دکتر علی زمانی‌فرد؛ عضو هیئت علمی دانشکدۀ حفاظت و مرمت دانشگاه هنر
• دکتر منوچهر معظمی؛ عضو هیئت علمی دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر

زمان و مکان: یکشنبه ۱۵ اردیبهشت، ساعت ۱۰:۳۰ – ۱۲:۳۰، دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر، پردیس باغ ملی

هم‌اندیشی بررسی و نقد آموزش در دورۀ کارشناسی ارشد معماری دانشگاه هنر

• با حضور دانش‌‌آموختگان و دانشجویان دورۀ کارشناسی ارشد معماری دانشگاه هنر و اعضای هیئت علمی گروه معماری

 

زمان و مکان: دوشنبه ۹ اردیبهشت، ساعت ۱۳:۳۰ – ۱۵:۳۰، دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر، پردیس باغ ملی

آشنایی با رشته های مجموعه هنر های ساخت و معماری

سخنران: دکتر بهنود برمایه ور

شنبه، پردیس باغ ملی

فهم منظر روستایی

پیش‌نیازی برای معماری

 

موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران در همکاری با گروه معماری دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر 

 

• دکتر مهدی حجت؛ رئیس موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران

• ناصر نوروززاده چگینی؛ معاون موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران

• دکتر محمدرضا رحیم‌زاده؛ عضو هیئت علمی دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر و دبیر موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران

 

زمان و مکان: یکشنبه ۸ اردیبهشت، ساعت ۱۰:۳۰ – ۱۲:۳۰، دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر، پردیس باغ ملی

بررسی تجارب آموزش معماری
آموزش معماری در دانشگاه‌های فرانسه

• دکتر آرزو منشی‌زاده؛ عضو هیئت علمی دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر

زمان و مکان: دوشنبه ۹ اردیبهشت، ساعت ۱۰:۳۰ – ۱۲:۳۰، دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر، پردیس باغ ملی

۱۳۹۸/۲/۳ ،۰۳:۳۹:۰۷ +۰۰:۰۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|