اولین نشست از سلسله نشست های اصفهان شناسی با موضوع تاریخ اصفهان توسط مؤسسه فرهنگی ایوان برگزار خواهد گردید.


سخنران:

دکتر مهدی کیوان (تاریخ شناس و دارای مدرک دکتری از دانشگاه دورهام انگلستان)

زمان:

چهارشنبه مورخ ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۶

مکان:

خانه صفوی به آدرس اصفهان خیابان وحید خیابان خاقاتی نبش بن بست ۳۱ ساعت ۱۹