معرفی طرح

مبلمانْ فضا را برای افرادی تعریف می‌کند که کنار هم نشسته‌اند؛ فضایی برای نگاه کردن، صحبت و فکر کردن و توجّه به اطراف. نوع ساختار مبلمان و سایبان‌های طراحی شده به همراه مصالح چوبیشان، نوعی شفّافیّت مستمر به سطح سازه می‌بخشد که در هماهنگی کامل با طبیعت جنگلی پیرامون قرار گیرد. سادگی محسوس در موارد به کار رفته، قادر به ارائه‌ی تصویری خیال انگیز از حضوری تحمیل نشده در فضا دارد.

زیبایی، همچون موسیقی، نه تنها از اجزاء بلکه از توالی آنها ناشی می‌گردد. هندسه‌ی طرح‌ها بر تقسیم دقیق، تکثیر و انتشار اجزای چوبی استوار است و در طرح سایبان‌ها، چهارچوبی کلّی به وجود می‌آورد که همه‌ی وجوه چشم انداز اطراف، به وسیله‌ی اجزای آن ایجاد می‌شود. این اجزاء، پیرامون را مثل یک قاب جدا می‌سازد و بر آن ارجحیّت می‌گذارد. هندسه‌ی خاص اجزای سایبان‌ها تراکم نور را با تراشیدن آن به درون فرم به کار می‌گیرد تا ایجاد حرکت کند و ضمن پیش بردن رهگذر، وی را به درنگ بر دوروبر و تأمل بر خویش ترغیب نماید. اجزاء، قطعات و عناصر، به گونه‌ای ایجاد گشته‌اند که کلیّت آنها در آمیزش با طبیعت و تجارب زیستی،می‌تواند منجر به احیاء رابطه انسان طبیعت شده، ذهن را بارور سازد و چه بسا از این راه هستی‌ای پویا را برای خود رقم بزند.

در همین ارتباط بخوانید!  مجموعه‌ی مبلمان طراحی شده توسط آلتو (۲)