معرفی برگزیدگان سومین مسابقه ی طراحی و معماری داخلی فضاهای مسکونی هنر معماری اثری از مهندسین مشاور نقش . نماد

برگزیدگان در بخش طراحی و معماری داخلی فضاهای مسکونی

سومین مسابقه ی طراحی و معماری داخلی هنرمعماری


پروژه مزبور در یک مجتمع مسکونی چند سال ساخت، واقع در خیابان دربند تهران با زیربنایی در حدود ۱۳۶ متر مربع قرار گرفته است. با توجه به تقسیم فضایی نه چندان مناسب بین واحد مسکونی از سویی و خواسته های کارفرما مبنی بر ایجاد یک فضای پویا و در عین حال منسجم از سویی دیگر، بر آن شدیم با تاکید بر برخی عناصر معماری در بدنه های طرح و لکه گذاری سقف ها جهت تقسیم بندی فضاها به ایده های سازنده طرح یعنی یک معماری پویا و پر کنتراست، دست یابیم. طراحی این پروژه با لکه گذاری در سقف به منظور تعیین مکان یک کاربری خاص (مورد میز ناهارخوری) ترکیب فضایی دو کاربری (مورد آشپزخانه و نشیمن خصوصی) یا جهت دهی به چیدمان فضاها (مورد اتاق های خواب) در چند واریانت شکل گرفت و دست آخر با اضافه شدن و تاکید بر چند عنصر سازنده فضا بطور خاص شومینه که کانون توجه طرح بود و طراحی و پردازش مساله نور ادامه یافت. عملیات تخریب و اصلاح بدنه ها در تاریخ ۱/۱۰/۸۸ آغاز گردید و پس از برخی بازبینی ها در رنگ و متریال عناصر در تاریخ ۱/۳/۸۹ به اتمام رسید.

 

پروژه ی مسکونی خیابان دربند

طراح: مهندسین مشاور نقش . نماد ( علیرضا صبوری فرد، امیرحسین امین کاظمی، مهدی ایرانیان، پدرام پاکزاد)

مجری: شرکت پارت شهر ( پدرام پاکزاد، امیرحسین امین کاظمی)

عکاس و گرافیست: فرشته اکبری

زیربنا: ۱۳۶ مترمربع

محل پروژه: تهران، خیابان دربند

تاریخ شروع: دی ماه ۱۳۸۸

تاریخ تکمیل: خرداد ماه ۱۳۸۹

سایت: www.naghsh-namad.com

ایمیل: Alireza@naghsh-namad.com