مصاحبه اختصاصی هنر معماری آنلاین با مهندس امیر محمد اخوان پیرامون برگزاری سلسله نشست های تالیف در معماری در اصفهان

جناب مهندس اخوان هدف از سلسله نشست های تالیف در معماری چیست؟

در فرآیند مطالعات و برنامه ریزی در انواع اقدامات حوزه معماری و تخصص های زیر مجموعه آن ، امروزه ما شاهد توجه ابزاری و یا ناقص به ” مفاهیم ” در روند پیش گفته هستیم و با بهانه تبیین احکام زیبائی شناسانه و به ظاهر خلاقانه ، بی توجهی به بسیاری از مناسبات دنیای جدید و قدیم موجه جلوه داده می شود.

اینکه معماری امری صرفاً خلاقانه و یا تالیفی است، دغدغه اساسی گروه نشست های تالیف در معماری می تواند باشد. روند برنامه ریزی شده در این پنج نشست که شامل “مقدمات” ، رجوع به سنت” ، “همگام با معماری جهان، “معماری تالیفی غرب” و ” معماری در منطق مناسبات جدید”  است ، سعی دارد فرآیند محور و محصول گرا عمل کند و هدف غائی نشست ها که تغییر نگرش به واژگان “مفهوم” و “اندیشه” و متعاقب آن “تالیف در معماری ” است را تامین نماید.

این سلسله نشست ها به چه موضوعاتی اشاره دارند؟

در پاسخ پیشین عناوین اشاره شد و در تفصیل مختصری از آنها می توان گفت:

  • مقدمات :

      اندیشه : جائی برای شناسایی جدائی منطق “مناسبات دنیای جدید و قدیم” .

      حقوق: حقوق جدی ترین مناقشه در منطق مناسبات جدید.

      معماری در منطق امروز : معماری امری است اجتماعی به تبع تغییر راهبردی در تعریف حق  در دنیای امروز.

      به دنبال مرجع معماری امروز ایران : مرجع شناسایی “مفاهیم” در معماری امروز ایران.

  • رجوع به سنت :

      تاریخ : مرجع مشروع مفهوم برای معماری امروز ایران از دید عده ای نظریه پردازان.

      تاریخ گرایی و سنت گرایی : ریشه اعتقادی این گرایش ها ساختن امروز از ماده تاریخ.

 بی زمانی و بی مکانی : هدف این دو نگرش ، انکار قطعی تاریخی گری به جهت عدم توجه این نگرش به امر تطور زمانی مفاهیم است.

  • همگام با معماری جهان :

در این نشست به تبیین باور دسته دیگری از معماران امروز پرداخته می شود که معتقدند با تحلیل نتایج سیر اندیشه های جهان غرب که در معماری امروز ایران تجلی یافته است ، می توان مفهومی برای معماری امروز دست و پا کرد. نقد این نگرش بخش دیگری از این نشست است و آن به این دلیل که بی توجهی به سیر اندیشه ها در غرب و ایران زمین و بستر فرهنگی ایران مولفه مهلکی در فرآیند تالیف در معماری در منطق مناسبات جدید به حساب می آید.

  •   معماری تالیفی غرب :

توجه به روند منطقی معماری غربی به تبع سیر اندیشه غرب ، که باعث تغییر راهبردی مفهوم “حق” و متعاقب آن مفهوم ” مشروعیت در معماری” شده است ، نقطه آغازین نشست است. تغییر ماهیت نمادین معماری از ” حقیقت سرمدی” به ” امر اجتماعی” یک رخداد کلیدی در سیر اندیشه معمارانه غرب است. نتیجه مشخص آن دستیابی مشروعیت معماری از  اجتماع خرد و زیست انسانی است.

  • معماری در منطق مناسبات جدید :

معماری در مناسبات جدید همسو با شئونات زیست انسان جدید است. این امر تشابه فراوان با منطق دنیای قدیم دارد . نسبت مفهوم معماری در دنیای جدید غرب با مفهوم حقیقت که در نزد انسان است ، برقرار می شود. در اینجاست که می توان در همسازی مفاهیم معماری به مثابه امری اجتماعی با معماری غربی ، تالیف در این نوع معماری امکانپذیر است.     

شما به عنوان معمار و پژوهشگر حوزه منظر شهری، دراین نشست به چه موضوعاتی اشاره دارید؟

 شهر روایتگر متن زندگی است. زندگی واجد مولفه های چهار گانه سکونت ، فعالیت ، حرکت و فراغت است که هرکدام با هنجار های آسایش ، معاش ، جنبش و آرامش عجین است.

 انسان اندیشمند به عنوان متغیری جریان ساز در زندگی هنگامی می تواند موثر یا متاثر باشد که متکی بر مناسبات پیش گفته در متن شهر ، واژگانی کلیدی و در تضاد یا همسازی متفکرانه با شهر ایجاد کند. منظر شهری به عنوان یکی از زیر شاخه های معماری منظر ، ناظر بر متن بوده و اندیشمندانه با مداخلات برخاسته از مولفه های تالیف در معماری ، سعی بر صیانت از ارزش ها و زدودن و ویرایش اضافات در گستره های باز و عمومی شهری دارد. قرابت موضوعی تالیف در معماری با این تخصص به جهت تاکید موکد بر ماهیت اجتماعی امر معماری ، محقق می شود.

آقای مهندس در آخرین نشست از این سلسله نشست ها چه دستاوردی را برای همراهانتان به همراه دارید؟

پیش بینی برگزارکنندگان این نشست به شرط انتقال موفق مطالب به مخاطب ، چاره اندیشی برای ممکن سازی تالیف در معماری در وضعیت امروز و در دنیای سکولار است. وضعیت سکولار تغییر منطق مناسبات قدیم به جدید است که خود یکی از مهمترین مولفه های دنیای جدید است. ما به دنبال تبیین متدولوژی هستیم که نمایانگر و متضمن حقی است که به وضعیت سکولار معطوف بوده و کلام آخر اینکه :

مابه دنبال این هستیم که در فرآیند معماری کردن ، سیمایی منعطف و شفاف از چگونه اندیشیدن در مورد موضوع تالیفی معماری امروز را در ذهن معمار متبادر سازیم.

۱۳۹۷/۶/۲ ،۰۵:۲۸:۴۰ +۰۰:۰۰۲ شهریور ۱۳۹۷|دسته‌ها: گفتگو|برچسب‌ها: , |