گالری نظرگاه برگزار می کند:

محله، آخرین پشتیبان، ناکارآمدی نهادهای رسمی در حمایت از حقوق اجتماع


گالری نظرگاه نشست محله، آخرین پشتیبان/ ناکارآمدی نهادهای رسمی در حمایت از حقوق اجتماع را برگزار می کند.

اعضای پانل: سید صادق کاشانی، کامبیز مشتاق گوهری، سید امیر منصور و دانش طاهرآبادی

زمان: سه شنبه ۲۰ آذرماه ۹۷

ساعت: ۱۷

مکان: گالری نظرگاه

۱۳۹۷/۹/۱۴ ،۰۱:۲۸:۳۴ +۰۰:۰۰ ۱۴ آذر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|