در همین ارتباط بخوانید!  لیست مدعوین، تاریخ و محل برگزاری مراسم جایزه کتاب دکتر مزینی