دکتر ثقفی زمانی حتی نماینده وزیر کشور در شورای عالی شهرسازی بوده اما هیچ گاه از کبوترهایش دل نکنده و وقتی از آنها حرف می زند، اشک می ریزد.

ممکن است بارگذاری و آغاز فیلم کمی زمان ببرد! لطفاً صبور باشید.

Watch video!