شهرداری شیراز تنها به فاصله یک روز پس از اتمام روز معمار در شیراز، آثار حجمی ساخته شده توسط معماران و دانشجویان این شهر را تخریب نمود.

در همین ارتباط بخوانید!  منتفی شدن ساخت ۲۰طبقه هتل در ویلای نمازی/ پیشنهاد خرید این ویلا به وزارت راه