شهرداری شیراز تنها به فاصله یک روز پس از اتمام روز معمار در شیراز، آثار حجمی ساخته شده توسط معماران و دانشجویان این شهر را تخریب نمود.