فراخوان دوازدﻫﻤﯿﻦ دوره ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان: مسابقه طراحی مفهومی(CONCEPT DESIGN) ﻣﻌﻤــﺎریِ ﻧــﻮر و ﺳﺎﯾﻪ + برندگان دوره سوم(پیوند ناگسستنی معماری و نور)

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺎ دارای وﺟﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺳﻔﺮی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ در ژرﻓﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﻣﻌﻨﻮی آن درک ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد. ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی آﻓﺮﯾﻨﺸﯽ و ﺑﯿﺎن ﺗﺠﺮﯾﺪی ﯾﺎ ﻓﻦﮔﺮا، ﺷﮑﻞ و ﻓﺮم و رﯾﺨﺖﺷﻨﺎﺳﯽ، آرﮐﯿﺘﺎﯾﭗﻫﺎ (ﮐﻬﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ)، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻌﺎﻧﯽ، ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ و زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮحﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎ و … ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ، ﻣﻌﻤﺎری ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮﺳﺖ، و ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﮐﻤﺎل اﺳﺖ، ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﻣﺎﻧﺎﺗﺮﯾﻦ و واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ در اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری داﻧﺴﺖ. ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻮن ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ، ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ و اﻧﻌﻄﺎف، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺗﺪاوم، ﺷﺎدی، وﺣﺪت و … ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻮﻫﺮه اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺳﺎزد. در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ وﺟﻮدی ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ، اﯾﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ را از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎی زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺮار داده اﺳﺖ و از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ در اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﺳﺎن ﺗﻌﺒﯿﺮی ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻌﻤﺎری و ﻧﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ واﺑﺴـﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری و ﺳـﺎﯾﻪ. ﻧﻮر ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ؛ ﻧﻮر در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ ﺳﺎﯾﻪ در ﻓﺮای آن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ ﻧﻮر و ﻓﻀﺎ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ از ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻮر ﺑﺎ اﺛﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰ ﻣﮑﻤﻞ ﻧﻮر ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪاوم ﻧـﻮر، ﺗﻨـﻮع رﻧـﮓ و ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ. ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از دوره ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻣﻌﻤﺎری ﺟﻬﺎن ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از دوره ﻣﺪرن، آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان از ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ، ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ. ﺳﺎﯾﻪ ﭼﯿﺰی ﻋَﺮَﺿﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ذات آن ﻋﺠﯿﻦ اﺳﺖ. از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎریِ ﺳﺎﯾﻪ، ﻣﻔﻬﻮم و ﺗﺸﺨﺺ ﺧﺎص ﺧﻮد را در ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ. ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﻧﻮر و ﺳـﺎﯾﻪ، ﺧﻮاه اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎدﯾﻦ و ﻣﻌﻨﻮی، در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺎ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ در ﻃﻮل ﻗﺮنﻫﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ زﻧﺪه ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﺑـﺎ ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد. ﻣﻌﻤﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮأﻣﺎن از ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ. در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دﻗﺖ از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ در ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ از ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، ﺷﺪت ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ در ﻓﻀﺎﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻞ در اﻟﮕﻮی اﺻﻠﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻣﺴـﺎﺟﺪ و ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ در آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﮏ ﺣﺲ روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻧﺴﺎن در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮری ﺿﻌﯿﻒ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢ از اﺷﯿﺎء و اﺣﺠﺎم در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺣﺴﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ وﺟﻮد و ﻫﺴﺘﯽ در دروﻧﺶ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮد. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻦ در ﻫﺮ اﺛﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﺎص و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺧﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، و اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری اﺳـﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑـﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد در ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻼﻗـﺎﻧﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﻤﺎران، ﻃﺮاﺣﺎن، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻌﻤﺎری و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ای ﭘﻮﯾﺎ در ﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪ « ﻣﻌﻤﺎری» ﺑﺎ « ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ» اﺳﺖ، ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ و داوری ﻃﺮح ﻫﺎ: ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ۱۶:۰۰  روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ۹۶/۱۱/۱۶  اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. زﻣﺎن داوری ﻃﺮح ﻫﺎ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺷﺸﻢ و دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ وﻟﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ داوری و اﻫﺪاء ﺟﻮاﯾﺰ در ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﻣﺎن و ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل۱۳۹۷  ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ روز ﻣﻌﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮان اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﻃﺮح: ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ، ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮﻫﺎ، رﻧﮓ ﻫﺎ، ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻪ ﺑُﻌﺪی راﯾﺎﻧﻪ ای و ﯾﺎ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻫﺮ روش دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﺻﻠﯽ ( داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ) و … در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ « ﻣﻌﻤﺎریِ ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ » ﺑﭙﺮدازد. ﺿﻤﻨﺎً از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ و ارﺳﺎل آن ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را در ﺑﺮ داﺷﺖ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﭼﺎپ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﯾﻞ ارﺳﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؛ ﻟﺬا ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ۱۵۰ dpi  در اﺑﻌﺎد ۱۶۶x74 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی و در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﻣﺖ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  TIFF ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻮح ﻓﺸﺮده(CD)  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺻﻞ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰی ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ۵۰۰,۰۰۰  رﯾﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان در ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت۶۲۲۱۰۶۱۲۰۷۸۴۶۴۹۶  (ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﺎپ ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﻏﯿﺮه) و ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻃﺮح ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ  A4 ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺑﻨﯿﺎد اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻤﺮاه روی   CD (ﻟﻮح ﻓﺸﺮده) و روی ﭘﺎﮐﺖ ﻣﺤﺘﻮی ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻃﺮح اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪارک ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻋﺪدCD  ﯾﺎ ﻟﻮح ﻓﺸﺮده( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح و ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ) و اﺻﻞ ﻓﯿﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ وارﯾﺰ وﺟﻪ و دو ﺻﻔﺤﻪ A4 ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻮاﯾﺰ: ﻧﻔﺮ اول ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  رﯾﺎل * ﻧﻔﺮ دوم ۵۰,۰۰۰,۰۰۰   رﯾﺎل * ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  رﯾﺎل. ﺿﻤﻨﺎً ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻔﺮات اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺑﻪ ۱۰  ﻣﻨﺘﺨﺐ دﯾﮕﺮ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻫﺪاء ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻪ آﺛﺎری ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺟﻮاﯾﺰی از ﻃﺮف ﻫﯿﺌﺖ داوران اﻫﺪا ﮔﺮدﯾﺪه و از آﺛﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
هیئت داوران: اﺳﺎﻣﯽ ﻫﯿﺌﺖ داوران اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ: ﺟﻨﺎب آﻗﺎی آﯾﺪﯾﻦ آﻏﺪاﺷﻠﻮ- ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﯾﺮج اﻋﺘﺼﺎم (رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺌﺖ داوران) ـ ﺟﻨﺎب اﻗﺎی دﮐﺘﺮ داراب دﯾﺒﺎ ـ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی مهندس ﻓﺮﺷﺎد ﻓﺮﻫﯽ ـ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻗﻬﺎری ـ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺤﻤﻮد ﮔﻼﺑﭽﯽ ـ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﯿﺪ ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ: در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮاﻟﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی۸۸۰۵۸۸۲۷  و۸۸۶۱۵۸۶۹  و از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ Email:info@mirmiran-arch.orgو Website:www.mirmiran-arch.org ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
آدرس دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان: وﻧﮏ ـ ﻣﻼﺻﺪرا ـ ﺷﯿﺮاز ﺟﻨﻮﺑﯽ ـ ﮔﺮﻣﺴﺎر ﺷﺮﻗﯽ ـ ﭘﻼک ۱۴

مقام اول(مشترک)

گلناز مشیریان 
تصویر اثر موجود نیست!
نور ناپیدای شهر
به دنبال درخششی از سنگ های شیشه ای در انعکاس
خاکستری شهر
ایده طرح بر مبنای پیوند فضاهای شهری قدیم و جدید با تاکید بر حضور نور به عنوان عامل پنهان در محیط شهری است.
تهران امروز بزرگ شده ، لیکن فضاهای شهری و خاطره ای قدیم و ارتباط آن با توسعه کنونی کمرنگ تر و کوچکتر شده است .
لایه پنهان شهری بهانه اصلی طراحی بوده است ، لایه ای مفروض ، پیوند دهنده گذشته شهر با اکنون …
لایه ای که در محیط شهری تهران امروز کنار ما می زید ، بی آنکه تاثیر آن لمس و درک شود . لایه ای که می تواند در پرتو نور تلالو و جانی دوباره یابد سیمای جدید و نه متفاوت برای شهر خلق کند. بی آنکه هویت و ساختار شهر را در هم ریزد . لایه ای که فضاهای خاطره ای شهر قدیم را به محیط های شهری اکنون پیوند می دهد . …
لایه ای که نور را مهمان می کند تا میزبان جدیدی برای شهر آفریند. لایه ای که در روز نور به فضاهای شهری می خواند و در شب هنگام جنبش و حیاتی نو به شهر می بخشد.
– بهره گیری از المانهای در مقیاس محله ، فرامحله . شهر جهت ایجاد جلوه های بری متفاوت از نور در شبانه روز.
– تعریف لایه ای جدید بر مبنای پیوستگی میان شهر قدیم و جدید.
– تعریف محیط های هم خوان در نقاط چشم انداز شهری جهت پیوستگی میان بافت قدیم و جدید.
– تعریف فضاهای عمومی شهر با تاکید بر حضور نور روز و استفاده از انرژی آن و تبدیل به صورت های دیگر انرژی .
– تعریف لبه ها و جداره شریان های شهری (شریان های شهر جدید و گذرهای شهر قدیم ).
– تاکید بر عناصر خوانایی شهر .
– اتصال میان فضاهای شهری (پاتوق) نسل جدید و قدیم با بهره گیری از نور .
– بهره گیری از عناصر طبیعی جهت ایجاد لایه های خوانا.
– الهام از طبیعت در بهره گیری از نور روز.

مقام اول(مشترک)

حامد سلطانی
… به نام او
در بیابانی ، از پی آب می گشتم ، و من سه روز و سه شب که هیچ نیاشامیده بودم. صبح روز چهارم بر لب آبی رسیدم که گویی زده بود ، و من هر چه به آن دست می سودم کمتر می یافتم . همچنان برگرد آن می گشتم و در اندیشه بودم که این چگونه است ! چون آفتاب برآمد دیدم بر لب چشمه ای بودم که روی آن از آبگینه بود ، و این سه کنج داشت و از هر کنج تا دیگری چهل قدم و من دیدم زیر این چمشه خالی بود. چون تمام دور چشمه را جستم به کنج سوم رسیدم ، چون نیک نظر کردم ، دیدم پلکانی بود که راه به درون داشت . پس از آن داخل شدم ، که به ریز می رفت . چون به پایین پلکان رسیدم ، راهرویی بود که با پایین تر می رفت و آن از برق موهومی می
درخشید.تو گفتی این عمارتی بود از آبگینه که کلافی از سیم و زر پیچیده باشی ، یا به قلمی از زر سطری بر آن نگاشته باشی و این که مسطور چه بود معلوم من نشد.
چون داخل راه شدم ، دیدم اگنون ، سه بنده زر خرید، در خدمت حاضر شدند ، گفتم : سلام علیکم ، گفتند سلام علیکم و این به آن می مانست که جمعیتی با ایضشان سلام گفتند . گفتم : این چیست ؟ هیچ نگفتند ، من را در آن راه می بردند و این سو با آب داشت و دوم دیگر با خاک و من می دیدم که آن آب اکنون بر فراز ما معلق بود. و من در عجب بودم ازاین همه و این هر سه ملازمان خاموش بودند و ما  یرفتیم در راهی که گویی فروتر می رفت و من نمی دانستم که کجا می رویم و این سه گیستند.
در اندیشه شدم که من در دمت ایشانم یا ایشان به خدمت من ؟ و می پنداشتم ما در عمارت تنها نبودیم جمعیتی با ما میامدند و من قشنگیم از یاد برده بودم.
در راهی که می رفتیم از هر پیچ که می گذشتیم به هم نزدیکتر می شذیم و این هم بر من خوش می آمد و هم ترسیدم ، چه نمی دانستم که ایشان چند تن بودند و من را با خود به کجا می بردند؟! چون از پیچ آخر گذشتیم چنان به هم نزدیک بودیم که از پا به هم پسبیده بودیم و سرهامامن کمی از م دورتر من در میان ین سه گرفتار آمده بودم و من را از این هیچ گریزی نه ، چه پاهای ما به هم قفل شده بود و ما چهار تن بر یک نقطه بودیم . گفتم : این چیست ؟ گفتند : هیچ است و من به یقین دانستم که عدد ما از چهار گذشته بود چه این هیچ که می گفتند توگفتی ، هزار دهن ، به هیچ گشوده می شد چون به خود نظر کردیم ، انگاشتیم در آن چشمه شناوریم و نور بیشتر بود.
و این همه با نور بود که از پس موج ، تن خود بر ما می انداخت ، و چون به فرازسرمان نگریستیم اکنون گویی طلایی در میان تاس سه  پهلویی از آب ، شناور بود و بر شراره های از طلای تفتیده میریخت . گفتم : این چیست ؟ گفتند : نمی بینی نکر ؟ ظهر است و گفتند : این که تو در آنی بحر غرائب است که بر صورت اغیار بینی.

مقام دوم(مشترک)

صبا بارانی
پرسش
آیا نور همیشه برای دلپذیر کردن فضاست ؟
آیا نور همیشه برای تزئین و تعریف فضا استفاده می شود؟
آیا کیفیت تولید شده از نو.ر همواره بایستی دلپذیر باشد ؟
آیا ندیدن و درک نکردن فضا همیشه با نبود نور و تاریکی همراه است ؟
آیا همیشه کمبود نور، فضاییی آزار دهنده تولیدت می کند و زندان نتیجه ی چنین نگرشی است ؟
آیا آزار دهندگی جزء کیفیت های فضایی محسوب نمی شود ؟
چگونه می توان مفهوم نور را در ابتدایی ترین و کوچکترین فضای سکونت گاهی انسان (کپسول یا سلول ) یا تعریفی جدید وارد کرد ؟
چگونه می توان بوسیله خود نور اولین محصول تولید شده آن یا همان سایه را حذف کرد ؟ فاصله را حذف کرد؟ فضا را حذف کرد؟
نور چیست ؟
آیا نور در تضاد با محصول خودش که سایه است احساس نمی شود ؟
و نتیجه تولید سایه درک بعد و فاصله و در نهایت فضاست ؟
نتیجه
فضای جدید ، فضایی است غیر قابل درک و به لحاظ بصری تعریف نشده .
نگرش کلاسیک به مفهوم نور پردازی : منبع نور ، جسم ، ناظر
نگرش دیگر به مفهوم نورپردازی : منبع هنور + جسم + ناظر
محصول
سلول هایی که نوری نامیرا ذر ذاخل آن و از تمامی وجه هایش ساطع می شود و ناظر (زندانی) در داخل این فضا قرار می گیرد . حذف سایه و در نتیجه بعد و محدودیت بصری زندانی در فضای محصور را از اول گرفته است. او دیگر به لحاظ بصری محدود نیست .
پرسش
 آیا زندانی زندان نورا اسیر خلاء نورانی است ؟

مقام دوم(مشترک)

اشکان صدیق
تصویر موجود نیست!
پروژه عبارت است از :
۱- صفحات پلکسی مربع شکل که از زمین بر می خیزد و رفته رفته به یک مکعب کامل که نمادی از کمال ماده است می رسند . سپس این مکعب از درون به تدریج به شکل دایره که نماد روح و نور است تهی می گردد و این رشد دایره به عنوان نماد روح رفته رفته از قالب مکعبی خود بزرگتر شده و آن را شکافته و به جایی می رسد که دیگر اثری از مکعب نیست و لی اثر آن تهی کروی شکل بر بستر زیر آن باقی می ماند .
مکعب که کمال ماده است به دو بخش متضادت شفاف نمادی از روشنی ها و گذر نمادی از تیرگی ها تقسیم می گردد نیمهخ شفاف ار ابتدا تا انتها وجود دارد و دارای اصالت وجود است در حالی که نیه کدر در قسمتی از پروژه برای مفهوم یافتن روشنی در مقابل آن قرار می کیرد.
فضای تهی میان دو نیمه شفاف و کدر ، همان نور و نماد روح و اندیشه اسان است که در مقابل با تضاد رشد و تعالی می یابد به تدریج از حجم مادی هر دو نیمه می تراشد و به پیش می رود.

مقام سوم(مشترک)

معصومه شریفی – شیما تاج
ایده طرح
نور نماد عقل الهی و منشا تمام پاکی ها و نیکی ها است و خارج شدن انسان از تاریکی جهل و تایید شدن نور معرفت در وجودش مواره یک هدف نهایی می باشد.
اصل انعکاس ، نور ، رنگ ها سایه ها ، نیم سایه ها و … همه بر چگونگی دیده شدن هر چیز تاثیر می گذارد
که همه آنها به نور بر می گردد ، بنابراین احساس در زندگی از روی تصویری است که در ذهن ما از اشکال و اشیاء اطراف خود برداشت می کنیم پس رنگ ها و نورها می توانند ما را به دنیایی پاک و بی انتها ی برده ما را سرشار از انرژی کنند و یا ما را به دنیای خنثی برده و به تفکر و تعقل وا دارد. نور چیزی است که امکان شخصیت سازی و حیات بخشیدن به فعالیت های روزمره و باز نمایی زندگی در تصورات و حالات روانی متغیر را فراهم می سازد . نور می تواند در فضایی خشن و بی روح همچون مبلی راحتی از ما استقبال کند . به همین دلیل نور مناسب ترین ماده ساختاری است که می تواند به فعالیت های روزمره ما شکل ، زیبایی لذت و راحتی ببخشد.
نور اولین شرط برای هر نوع ادراک بینایی است درتاریکی مطلق ما نه فضا را می توانیم ببینیم و نه فرم و رنگ را ، اما نور تنها یک ضرورت فیزیکی نیست . بلکه ارزش روانشناختی آن یکی از مهمترین عوامل زندگی انسانی در همه زمینه هاست.
به همان صورت دراین طرح که فضایی ملموس مشابه فضاهایی که از آنها خاطره داریم در نظر گرفاه شده است و با تقسیم کردن این فضاها به سکانس های متفاوت و تاباندن نورهای خالص که آثار روانشناختی بسیار شناخته شده ای دارند به هر یک از این سکانس های فضایی احساس پرسناژ را به آنچه معمار در نظر دارد مبدل می کند .
این امر زمانی کاملاً میسر می شود که در تاباندن این نورها به گونه ای عمل شود که فضاهایی خلق شود که کاملاً نو بوده و شخص از آنها خاطره ای نداشته باشد. و این فضا به عنوان اولین خاطره باشد.

مقام سوم (مشترک)

هانیه مروارید فروش
یا نور
 
لا مکانی که در آن نور خداست / ماضی و مستقبل و حالش کجاست
کی ببینی سبز و سرخ و بور را / تا نبینی پیش از این سه نور را
لیک چون در رنگ گم شد هوش تو / شد ز نور رنگ ها روپوش تو
چون که شب آن رنگ ها مستور بود / پس بدیدی دید رنگ از نور بود
نیست دید رنگ بی نور برون / همچنین رنگ خیال اندرون
این برون از آفتاب و از سهاست / وان درون از عکس انوار علاست
نور نور چشم خودت نوذر دل است / نور چشم از نور دلها حاصل است
باز نور نور دل ، نور خداست / کو ز نور عقل و حس پاک و جداست
شب نبد نور و ندیدی رنگ را / پس به ضد آن نور پیدا شد تو را
شب ندیدی رنگ کان بی نور بود / رنگ چبود مهره ی کور و کبود
گه نظر بر نور بود آن گه برنگ / ضد به ضد پیدا شود چون روم و زنگ
دیدن نور است آنگه دید رنگ / وین به ضد نور دانی بیدرنگ
پس بضد نور دانستی تو نور / ضد ضد را می نماید در صدور
جلال الدین محمد بلخی (مثنوی معنوی)
 
همه چیز از یک کیفیت غیر قابل اندازه گیری سرچشمه می گیرد و مسیری را طی می کند تا قابل اندازه کیری شود . معماری نیز تلاش دارد که نور پراکنده را تکه تکه کند ، حضورش را در یک مکان ثابت ، حفظ و نگهداری کند . به همین ترتیب در طرح شبکه ای مجوف به عنوان عنصری معمارانه در نقش فیلتر عبوری طیف نور ، جلوه های بی شمار نور را از خود عبور می دهد . در یک تبدیل موزون و هماهنگ از تاریکی به نور و از نور به تاریکی در دو جهت مخالف به یک فضای کیفی در هم تنیده از نور نائل می شویم ؛ مکانی برای همه در
میان اثرات گوناگون نور این یک کیفیت معمارانه است.

طرح های منتخب

نیما جلیلوند
نسیم پورسیعید – زهره معینی
فراز سلیمانی
الهام کیانی راد – محمدرضا مانی
محمدرضا مرعشیر – بابک تقی خانی
ندا لطفی – حمید محمودپور – احسان حتمی
فرشاد کازرونی
سمیرا میس قربانی
نسترن رسولیان
مصطفی رستمی فرد
مهرداد عزیزی قهرودی
ساناز افتخارزاده
رضا سلطانی زاده
بیشتر بخوانید، بیشتر آگاه باشید!  نگاهی به جزئیات کارگاه بین‌المللی طراحی معماری در هامبورگ آلمان به کوشش بنیاد میرمیران و دانشگاه پارس
۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۳۰ +۰۳:۳۰ ۷ آذر ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |