زمان:

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۷/۳۰

مکان:

دانشگاه پارس

 

در همین ارتباط بخوانید!  نکوداشت و قدردانی از تلاش های علمی دکتر Karl Kvaran