پایگاه خبری هنرمعماری آنلاین زین بعد بر روی آدرس زیر به روز رسانی خواهد شد.

طرح های برتر بخش طراحی داخلی مسابقه ی هنر معماری اثری از شهره فتحی زاده

یکی از سیزده طرح برتر در بخش معماری داخلی

اولین مسابقه ی معماری داخلی هنرمعماری


ساختمان باز سازی شد ه یکی از واحد های یک مجموعه ۶  واحدی در نزدیکی پارک قیطریه میباشد. این ساختمان در سال ۱۳۵۶ ساخته وبه بهره برداری رسیده است ،  این واحد در طبقه اول در ضلع جنوبی ساختمان برروی پارکینگ قرار گرفته واز سال ۱۳۵۸ تازمان شروع بازسازی سال ۱۳۸۶ مسکونی بود ه که خانواد ه های ساکن با توجه به سلایق ونیازهای خود  تغییرات جزئی وتزئینات نامناسبی را د ر فضای د اخل آپارتمان بوجود آورده بودند. شرایط د اخلی ساختمان وضعیتی همانند تصاویرارائه شد ه از وضعیت قبلی را د ارا بود . این مداخلات نشانگر عد م توجه کافی به سازمان فضایی موجود بود.

–   مشکلات موجود د ر نحوه قرارگیری فضاها :

•   موقعیت نامناسب د سترسی به بخش خصوصی فضای زند گی

•   موقعیت نا مناسب سرویسهای بهد اشتی

•   موقعیت نامناسب فضای زند گی در بخش عمومی

•   عد م شفافیت فضا

•   ایجاد تزئینات نامناسب

•   اجرای غلط تاسیسات برقی ، مکانیکی ، …

–   امکانات موجود د ر ساختمان :

•   ارتباط با د و معبر جنوبی وشرقی

•   وجود د رختان چنار به لحاظ د ید از د اخل

•   وجود اسکلت فلزی سازه طرح

•   آزاد بود ن کف به منظور تغییرات د ر تاسیسات ساختمان

•   امکان تخریب وتغییر د ر پارتیشن های د اخلی

•   امکان ایجاد سقفهای کاذب با توجه به ارتفاع کف تا سقف

•   وسایر موارد

 طراح را برآن داشت تا ضمن تخریب کلیه د یوارهای د اخلی وکف وسقفهای کاذب یک فضای یکپارچه برای طراحی مجد د فراهم نماید. اید ه اصلی طراح ضمن ایجاد سازمان فضایی مناسب در عملکرد های یک واحد مسکونی  ، ایجاد گشایش د ر فضا وشفاف نمود ن آن  از یکسووتوجه به شاخص نمود ن وآزاد کرد ن عناصر ساختمان مثل کف ها ، جد اکنند ه ها ، سقفها وتاسیسات وتجهیزات از سوی د یگر بود ه است. باید توجه د اشت که اینگونه بازسازی ها د ر ایجاد کیفیت مناسب زند گی در یک ساختمان با قد مت نزد یک به ۴۰ سال هم  از نظر اقتصاد خانواد ه و هم در مقیاس بزرگتر اقتصاد ملی در بخش ساختمان بسیار با اهمیت میباشد و از میرا بود ن ساختمان جلوگیری نمود ه و عمر مفید ساختمان  را به اند  ازه چشمگیری افزایش میبخشد.

با توجه به موارد فوق طراحی وبا زسازی براساس اقد امات ذیل صورت گرفت :

–        جانمایی اتاقهای خواب در یک بخش بعنوان عرصه خصوصی یک واحد مسکونی

–        ایجاد سرویسهای بهد اشتی مناسب برای هریک از اتاقهای خواب

–        ایجاد د سترسی مناسب به محدود ه اتاقهای خواب از طریق پیش بینی جد ا کنند ه های سبک ، چند منظوره ،  ومناسب ، ( کتابخانه ، رختکن )

–        ایجاد تغییرات د ر سقف محدود ه ارتباطی به بخش خصوصی از طریق تعبیه قوس ومنحنی در سقف

–        آزاد نمود ن سقفها از پارتیشن ها

–        ایجاد فضایی یکد ست جهت بخش عمومی وایجاد فضای ترکیبی برای استفاد ه های خاص مانند فضای اختصاصی تماشای تلویزیون ، فضای استفاد ه از کتابخانه ، فضای نشیمن وپذیرایی و استفاد ه از آشپزخانه نزد یک ورود ی وبخش نهار خوری

با توجه به مساحت کم  این واحد مسکونی سعی گرد ید به منظور ایجاد وسعت د ید  ضمن آزاد کرد ن سقفها وآزاد نمود ن پارتیشنها از مصالح شفاف مانند استینلس استیل وآئینه وشیشه های خاص وکف یکپارچه سنگ مصنوعی سفید وتعبیه   شبکه روشنایی مستقیم وغیر مستقیم  استفاد ه گردد که د رخشند گی وتلالو آنها برروی مصالح در  تشد ید شفافیت محیط  تاثیر بسزایی د اشته است.

مصالح انتخابی وجهات قرار گیری آن وتابش نور در روز وتابش نور مصنوعی د ر شب ضمن ایجاد رنگ مناسب د ر طرح به د لایل ترکیبی وویژگی سقفها وکف ها وپارتیشن ها وحجمها وجنس مصالح پرسپکتیو های مناسب وبسیار متنوعی را ایجاد نموده است.

د ر خاتمه لازم به ذکر است که دقت وتوجه زیادی در اجرای جزئیات صورت گرفته که تاثیر بسزایی  در کیفیت امر بازسازی داشته است.

 

ساختمان مسکونی در قیطریه

طراح: شهره فتحی زاده

آدرس: تهران، خیابان قیطریه ی شمالی، کوچه شعله

تلفن:۰۲۱۸۸۶۷۲۱۰۰

پست الکترونیکی: shfathizadeh@yahoo.com

۱۳۹۷/۵/۱ ،۲۳:۵۰:۵۲ +۰۰:۰۰۱ مرداد ۱۳۹۷|دسته‌ها: پروژه‌های معماری داخلی, سنگ, مسابقات, مسکونی|برچسب‌ها: , |