موضوع به جای آوردن شهر سخنران مهندس سید محمد بهشتی


زمان: چهارشنبه ۳آبان ساعت ۱۸ اطلاعات۰۹۱۳۳۱۸۹۷۱۹

مکان:

خانه آفرینش صفوی


روش ثبت نام:

مراجعه به لینک: bazartche.ir/event/ivan

هزینه ثبت نام ۱۴۰۰۰ تومان هزینه ثبت نام با گواهی حضور۲۵۰۰۰


در همین ارتباط بخوانید!  حیف است تو را عمارت گل کردن/ تعمیر کنی خرابه دل بهتر