دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر برگزار می کند:

سلسله نشست های معرفی و بررسی رشته ها و گرایش های معماری و شهرسازی با موضوع آشنایی با برخی رشته های نوین معماری

 

سلسله نشست های معرفی و بررسی رشته ها و گرایش های معماری و شهرسازی در اولین نشست خود به موضوع «آشنایی با برخی رشته های نوین معماری» توسط دانشکده معماری و شهرسازی و معاونت آموزشی دانشگاه هنر می پردازد.

در این نشست دکتر بهنود برمایه ور (عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه هنر) به سخنرانی خواهند پرداخت.

زمان: پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

ساعت: ۱۲-۹

مکان: دانشگاه هنر، پردیس باغ ملی دانشکده معماری و شهرسازی

بیشتر بخوانید، بیشتر آگاه باشید!  نگرشی به دگرگونی های معماری و شهرسازی ایران در دوران مدرنیته