برنامه جدید خانه فیلم معمار مختص به موضوع آرت دکو است. در این برنامه چهار فیلم پخش خواهد شد.

نمایش فیلم های:

What is Art Deco

Discover the difference Art Deco and Art Nouveau

Art Deco expo 1925

Art deco Visual Learning Period Design

با سخنرانی: بیژن شافعی

 

زمان:

پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۷ تا ۲۰

 

مکان:

خانه هنرمندان ایران تالار استاد شهناز

در همین ارتباط بخوانید!  خانه آهنی - ویکتور هورتا(همراه با سخنرانی محمدرضا نیکبخت)