دومین نشست از سلسله نشست های “بازخوانی ضوابط، فرآیندها و سیاست های بازآفرینی شهری در بافت های ناکارآمد (ضوابط و تجارب)

دفتر مطالعات تطبیقی و پژوهش های میان رشته ای با همکاری استودیو معماری کاواک برگزار می نماید:
دومین نشست از سلسله نشست های “بازخوانی ضوابط، فرآیندها و سیاست های بازآفرینی شهری در بافت های ناکارآمد (ضوابط و تجارب)

پنل این گفتگو را دکتر محمد سعید ایزدی( معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی)، مهندس سهراب مشهودی(دبیر شورای گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور)، و مهندس علی خانی( معاون هماهنگی و برنامه ریزی و مدیر طرح های ویژه نوسازی سازمان نوسازی شهر تهران) بر عهده خواهند داشت.

دراین نشست مهندس سهراب مشهودی به موضوع ” کنکاشی در ضوابط احداث بنا در ایران و جهان”، و مهندس مهدی حیدری و مهندس جلیل موسوی به موضوع “ضوابط و فرآیندهای یکپارچه و تاثیر گذار در نوسازی بافت های ناکارآمد” به سخنرانی خواهند نشست.

دبیر اجرایی این نشست را مهندس وحید حائری( مدیر دفتر مطالعات طبیعی و پژوهشی میان رشته ای) بر عهده خواهند داشت.

زمان: یکشنبه، ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
ساعت: ۱۶ الی ۱۸
مکان: خانه گفتمان شهر و معماری