دستور معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در خصوص تجدید و بازنگری طرح توسعۀ دانشگاه تهران در شورای عالی شهرسازی و معماری با رویکرد لغو مصوبۀ محدودۀ طرح

۱۳۹۷/۷/۱۶ ،۰۶:۵۲:۰۹ +۰۰:۰۰ ۱۶ مهر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|