نشریه آبادی ۶۶ ، بهار ۱۳۸۹۱۳۹۷/۵/۱ ،۰۰:۰۱:۵۱ +۰۰:۰۰

آبادی شماره ۶۶ – بهار ۱۳۸۹

فهرست   

سخن نخست

گفتار سردبیر

آموزش طراحی معماری (بررسی تطبیقی رویکرد گذشته‌نگر و رویکرد نوین)

طراحی بام سبز،‌ راهکار صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان‌ها

سیستم‌های سازه‌ای لوله در لوله در ساختمان‌های بلندمرتبه

نگاهی به فناوری‌های جدید سازه در معماری؛ سازه های تاشونده

معماری و جامعه

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر کیفیت معماری شهری و سیمای شهر

تبیین پارادایم پست مدرنیسم در شهرسازی و معماری

صحنه خیابان

عوامل مهم در احساس خطر، ترس و گریز از فضای شهری؛ سیاست‌هایی برای دستیابی به امنیت روانی عابران در فضای شهری

بررسی رویکردهای موقعیتی پیشگیری از جرم از منظر معماران و طراحان شهری

منظر پایدار در محیط‌های مسکونی؛ اهداف و راهکارها

بازشناسی مفهوم مرکز شهر؛ اهمیت، ویژگی‌ها و محدوده‌یابی

اصل گشتالت در علوم مختلف و کاربرد آن در معماری

تجربه زیبایی شناختی ترافیک در شهر مدرن

شاخص‌های با همستان‌های پایدار و نحوه استفاده‌ از آنها در فرایند توسعه‌های شهری

تبیین و تحلیل پارادایم شبکه شهرهای جهانی

اسکان غیر رسمی؛ رویکردها و شیوه های برخورد

تأملی در روند دگرگونی محدوده ارگ مشهد

توان‌بخشی شهر قدیمی باکو (ایچری شهر)

شهرهای خودسازمانده

گزارش

در جهان معماری

معرفی کتاب