نشریه آبادی ، شماره ۳۵-۳۴ پاییز و زمستان ۱۳۷۸۱۳۹۷/۷/۲۰ ،۰۵:۵۱:۴۷ +۰۰:۰۰

http://drive.mrud.ir/ms/Abadi/Abadi34-35/71-74/71-74.html

نامه فصل

 

مقاله

– رهیافتی به «فرهنگ عمومی، معماری و شهرسازی»

– هویت: تجلی فرهنگ در محیط

– طرح پرسش‌های اساسی تحقیق درباره «شهر اسلامی»

– مفهوم باهمستان Community در شهرسازی

– فرهنگ عامه و معماری آرامگاهی

کندوکاو

– تداوم فرهنگی در معماری ژاپن

– تاثیر فرهنگ عمومی در شهرنشینی

گفت وگو

– میزگرد «فرهنگ» و «معماری و شهرسازی»

نقد و نظر

– ادب را از فیلیپ جانسن بیاموزیم

– طراحی شهری در محور بین الحرمین شیراز

معرفی

– مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری

– مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن

دیدگاه

هماهنگی کلی سیمای شهری و انطباق آن با ویژگی‌های فرهنگی و بوم آورد معماری و شهرسازی ایران