نشریه آبادی ، شماره ۳۱-۳۰-۲۹ تابستان و پاییز و زمستان ۱۳۷۷۱۳۹۷/۷/۲۰ ،۰۵:۵۱:۴۷ +۰۰:۰۰

آبادی شماره ۳۱-۳۰-۲۹ – تابستان، پاییز و زمستان ۱۳۷۷

 

فصل نامه

شهرهای جدید : راه حل یا مسئله؟

شهرهای جدید در عرصه رقابت

زبان مشترک شهرسازی

تجربه انگلستان در شهرهای جدید: خط مشی شهری و ملاحظات تشکیلاتی و مالی

شهرهای جدید: سعی، خطا و رهیافت

روند احداث شهرکهای جدید در طی چهل سال اخیر در ایران

میزگرد طراحی شهری در شهرهای جدید

حیات اجتماعی در شهر جدید

گزارش یک تحقیق: بررسی نیازها، امکانات و مشکلات ساکنان شهرهای جدید

نگاهی به اهداف و عملکرد سکونتگاههای شهر جدید در جهان

 

نگاهی به عملکرد شهرهای جدید در مجموعه‌ شهری تهران

میزگرد اقتصادی شهرهای جدید

تجربه شهرهای جدید در کره جنوبی

مدیریت اجرایی و مدیریت شهری در شهرهای جدید ایران (ارزیابی سه مدل کاربردی مدیریت)

لزوم ارزیابی زیست محیطی برنامه‌ها و طرحهای توسعه شهری

ضرورت بازنگری در سیاست احداث شهرهای جدید

تطابق اهداف شهرهای جدید با واقعیات: روش تفکر باGIS

ارزیابی شهرهای جدید؛ عملکرد گذشته، راهکارهای آینده

شهرهای جدید از نگاه مدیران

تجربه شهر جدید (نظرخواهی از مدیران شهرهای جدید در انگلستان)

با فصل نامه آبادی–چگونه؟ راه کدامست؟با کدامین روش؟

برگزاری مسابقات معماری و طراحی شهری در شرکت عمران شهرهای جدید

 

گردهمایی‌ها و اخبار

اخبار نظام مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای

در جهان معماری

معرفی انجمن بین المللی شهرهای جدید (INTA)

معرفی کتابها و نشریات