دانلود مقالات نشریه معماری و شهرسازی پایدار، شماره ۲ دوره ۵ ، پاییز و زمستان ۱۳۹۶

دوره و شماره: دوره ۵، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۶  XML

۱

تحلیل و ساخت الگوهای پارامتریک در ایجاد نمای دوم به منظور کنترل نور در فضای داخلی مسکن

  صفحه ۱-۱۴
  مژده صفایی تبار؛ نریمان فرحزا؛ علی اکبر کوششگران
 

۲

چارچوبی جهت تحلیل عوامل رفتاری مؤثرِ ساکنان ساختمان های مسکونی بر میزان مصرف انرژی

  صفحه ۱-۱۴
  سهراب رضایی؛ علی شرقی؛ قاسم مطلبی
 
۱۳۹۷-۸-۱ ۰۵:۱۳:۵۶ +۰۳:۳۰ ۱ آبان ۱۳۹۷|مجلات دسته بندی ها|