دانلود مقالات شماره ۴۲ نشریه تحقیقات فرهنگی ایران

دوره و شماره: دوره ۱۱، شماره ۲ – شماره پیاپی ۴۲، تابستان ۱۳۹۷، صفحه ۱-۱۸۹ 

مقاله علمی پژوهشی

۱

مروری بر مطالعات قومی در ایران: نقد، بررسی و ارائه الگو

  صفحه ۱-۳۶
  یاور عیوضی؛ سیف اله سیف اللهی؛ باقر ساروخانی
  شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/JICR.2018.1569.2250
 

۲

نقش باستان‌مردم‌شناسی در شناخت کوچ‌گران بختیاری و ارتباط آن‌ها با خرفت‌خانه‌ها

  صفحه ۳۷-۵۰
  حسنعلی عرب
  شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/JICR.2018.1500.2202
 

۳

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در پایبندی به فرهنگ شهروندی در بین شهروندان شهر کرمانشاه

  صفحه ۵۱-۷۸
  هابیل حیدرخانی
  شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/JICR.2018.1476.2185
 

۴

بررسی گرایش‌های ذهنی دانشجویان درباره تمدن غرب؛ مطالعه کیفی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی تهران

  صفحه ۷۹-۱۰۳
  رضا کاوند؛ غلامرضا خواجه‌سروی؛ رضا صمیم
  شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/JICR.2018.1770.2391
 

۵

حس تعلق به خوابگاه؛ مطالعه موردی دختران دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

  صفحه ۱۰۵-۱۳۱
  زهره انواری
  شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/JICR.2018.1708.2342
 

۶

مرزهای اجتماعی- فرهنگی در شهر تهران: بررسی شرایط، شیوه مدیریت و پیامدها

  صفحه ۱۳۳-۱۶۰
  محمود شهابی؛ محمدعلی قائم پور
  شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/JICR.2018.1794.2404
 

۷

بررسی جامعه شناختی محرومیت اجتماعی دختران روستایی زابل و عوامل مرتبط با آن

  صفحه ۱۶۱-۱۸۹
  مهناز فرهمند؛ فاطمه فروزنده
  شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/JICR.2018.1743.2370
 
۱۳۹۷-۷-۲۲ ۰۷:۱۳:۴۳ +۰۳:۳۰ ۲۲ مهر ۱۳۹۷|مجلات دسته بندی ها|