جلسۀ دفاع پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران /معماری و زندگی در خانه‌های ابرقو /حمید روحی

جلسۀ دفاع پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران
معماری و زندگی در خانه‌های ابرقو
حمید روحی
استاد راهنما: دکتر عاطفه کرباسی
استاد مشاور: دکتر محمدمهدی عبداله‌زاده
داوران: دکتر حسین‌ پورمهدی قائم‌مقامی، دکتر زهره تفضلی
زمان: دوشنبه ۱۴ آبان، ساعت ۱۶ تا ۱۸
مکان: دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

پایان‌نامهٔ مذکور پژوهشی است با عنوان معماری و زندگی در ابرقو، که با هدف شناخت بهتر مسکن ابرقوییان و زندگانی آنها در روزگارگذشته انجام شده است. در این پژوهش خانه‌های خاندان روحی، که یکی از خانواده‌های طبقهٔ میانی شهر، در دوران پهلوی اول و دوم، بودند، مستندنگاری و زندگانی جاری در این خانه‌ها، با تکیه بر روایت شاهدان عینی این زندگانی، توصیف شده است.
در فصل اول این پایان‌نامه به معرفی بستر مکانی و زمانی موضوع تحقیق پرداخته شده است. بدین‌گونه که ابتدا ابرقو معرفی و سپس ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی مردمان ساکن در آن در نیمهٔ اول قرن ۱۴ هجری شمسی بیان شده است. در انتهای این فصل، خواننده از جایگاه خاندان روحی در شهر و نیز موقعیت خانه‌های آنها در آن باخبر می‌شود.
در فصل دوم، نویسنده به سراغ معرفی خانه‌ها رفته است. در این فصل، چهار خانهٔ این خاندان که اکنون نیز پابرجا هستند معرفی و مدارک و تصاویر وضع موجود آنها به همراه شرح فضاها آورده شده است. با مطالعهٔ این فصل، خواننده صورت خانه‌ها را می‌شناسد و درک کاملی از ویژگی‌های کالبدی آنها به دست می‌آورد.
در فصل سوم، زندگی جاری در این خانه‌ها، با محوریت اتفاقات داخل هر فضا، شرح داده شده است. صورت هرکدام از فضاهای این خانه‌ها، در محدودهٔ زمانی تحقیق، توصیف، و چگونگی در اختیار گرفتن فضاها توسط ساکنان بیان شده است. در پایان‌ این فصل، خواننده با کلیت زندگی در خانه؛ نقش هر فضا، در زندگی ساکنان خانه‌ها در گذشته و رخدادهای جاری در آن فضا آشنا می‌شود.
در فصل چهارم، به واقعیت زندگانی در این خانه‌ها از منظر روایی پرداخته شده است. هدف از اینکار این بوده است که خواننده بتواند هرآنچه را که در فصل‌های گذشته از کالبد و زندگی دانسته است در کنار هم قرار دهد و واقعیت آن چیزی را که، در خانه در طول زمان، رخ می‌داده است در خلال روایات و به طور ملموس‌تری دریابد. بدین ترتیب در پایان این چهار فصل خواننده قادر خواهد بود تا هم خانه‌ها را بشناسد، هم صورت گذشتهٔ آنها را متصور شود و هم واقعیت جریان زندگی در آنها را از منظر روایی بفهمد. در پایان این تحقیق نیز تمامی نکات این چهار فصل و نتیجهٔ آنها را برای درک بهتر موضوع به طور خلاصه جمع‌بندی شده است.

۱۳۹۷-۸-۱۲ ۰۲:۴۳:۳۲ +۰۳:۳۰ ۱۲ آبان ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|