به گزارش روابط عمومی مرکز معماری اسلامی حوزه هنری، بنا به درخواست های مکرر شرکت کنندگان، مهلت ثبت نام و ارسال آثار تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۰۵/۰۹/۹۶ تمدید گردید.

داوطلبین می توانند به تارنمای  artfest.ir، و یا کانال مسابقه به آدرس https://t.me/irac_ir مراجعه و ضمن مشاهده شرایط و ویژگی های مسابقه،  نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و درج مشخصات و ارسال آثار اقدام نمایند.

در همین ارتباط بخوانید!  معماری اسلامی و بررسی کارنامه دهه های اخیر در خشت و خیال این هفته