مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران با مشارکت پژوهشکده معماری و شهرسازی پایدار برگزار می کند:

بررسی نحوه تهیه طرح های توسعه شهری

مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران با مشارکت پژوهشکده معماری و شهرسازی پایدار در راستای اهداف آموزشی مشترک خود دوره ای ۳۰ ساعته پیرامون بررسی و تحلیل نحوه ی تهیه طرح های توسعه شهری برگزار می نمایند. اولین محور مورد بررسی طرح جامع است که در مدت زمان ۳۰ ساعت برگزار میشود و بعد از آن طرح های دیگر تدریس خواهد شد. در این کارگاه جناب آقای دکترمصطفی بهزادفر استاد طراحی شهری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت نحوه تهیه طرح جامع شامل نحوه انجام مطالعات اجتماعی، اقتصادی، طبیعی، کالبدی و….. را توضیح خواهند داد و طرح های تصویب شده یکی از شهرها بررسی خواهد شد.

۱۳۹۷-۸-۶ ۰۷:۱۹:۳۷ +۰۳:۳۰ ۶ آبان ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|