بازدید از سالن اجلاس سران ویژه تمامی دانشجویان معماری دانشکده فنی سمیه 

 

انجمن علمی معماری دانشکده فنی سمیه نجف آباد برگزار می کند:

بازدید از سالن اجلاس سران ویژه تمامی دانشجویان معماری دانشکده فنی سمیه 

استاد همراه: دکتر محمدرضا نادی

زمان: سه شنبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۷

ساعت: ۱۶-۱۴

۱۳۹۷-۸-۱۱ ۰۱:۱۱:۳۸ +۰۳:۳۰ ۱۱ آبان ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|