انتشار کتاب «معماری جدید ژاپن؛ آثار معاصر معماران پیشرو جهانی»

 

معماری معاصر ژاپن بهویژه آثار متمایز جهانی آن، مبانی نظری ویژۀ معماران این کشور را منعکس می‌کند و همچنین روحیۀ ملهم از سنت و ارزشهایملی آنان را به نمایش می­‌گذارد. ویژگی که از هنر تکاملیافتۀ ژاپنی در طول تاریخ و صنعتگری پیشرفتۀ این کشور ریشه گرفته است.

در دهۀ اخیر آثارمعماران مهم ژاپنی که به طور متوالی جوایز بین‌المللی (همانند پریتزکر) را دریافت کرده اند، همانند شیگِرو بان (2014)، تویو ایتو (2013)، کازویو سِجیما(۲۰۱۰) و یا پیش از این تادائو آندو (1995)، در کنار معماران مهمی همانند فومیهیکو ماکی و کنزو تانگه به عنوان پیشگامان مدرنیسم،  نوعی کمینهگرایی، نظم و قانونمندی، صنعتگری پیچیده، خلوص و یکدستی، سادگی پالایش شده و تمایل به طبیعت دیده شده و مفاهیمی فرهنگی و اجتماعی مختلفی به چالش کشیده می شوند. این صفات در سبکها و شیوههای مختلف معماری تاریخی این کشور استمرار داشته و اعتلاء پیدا کرده و به دستاین معماران با زبان معماری امروز باز تعبیر شدهاند.

 

 

بدین ترتیب ژاپن همانند بسیاری از کشورهای آسیایی به دلیل قرارگیری در معرض تحولات عظیم پس از انقلاب صنعتی در غرب، میبایست واردکنندۀ فرهنگ و فنآوریهای جدید باشد. اما به دلیل انتخاب متفکرانه، تلاش برای شناخت فرآیند و تکنیکهای صنعتی شدن، تولید هنری و صنعتی بهجای مصرف و علاقه به ریشههای ملی و تاریخی توانسته شخصیت خود را در بازتولید بسیاری از عناصر وارداتی منعکس نماید و خود به تولید کنندۀعمده تبدیل شود. استاد ممتاز معماری و طراح برجسته آراتا ایسوزاکی به درستی عنوان یکی از آثار خود را ژاپن­-گونِگی معماری نهاده است؛ چراکه درقرن حاضر معماران ژاپنی با حفظ هویت تاریخی و جوهرۀ هنر سنتی، آثار مهمی را در جهان پدید آورده و شیوههای مختص به خود را توسعه دادهاند و بهکانون تحرک سبکهای نو تبدیل شدهاند. با این مقدمه به نظر میرسد که مطالعۀ معماری ژاپن به عنوان یک کشور آسیایی دارای روحیۀ مشترکمیتواند در شرایط فعلی کشور ما مورد توجه و با ارزش باشد. معماری که بر باورهای ملی و زمینه های محلی و بومی تأکید دارد و به دنبال ایجاد هویت منحصر به فرد خود است.

به منظور آشنایی بیشتر با آثار مهم معماری معاصر ژاپن در دهۀ اخیر، کتاب حاضر با نام معماری جدید ژاپن، آثار معاصر معماران برتر جهانی در دهۀاخیر از انتشارات توتِل، نوشتۀ پروفسور گیتا مِهتا، استاد وابستۀ معماری و طراحی شهری مدرسۀ تحصیلات تکمیلی معماری، برنامهریزی و حفاظت (GSAAP) دانشگاه کلمبیا در آمریکا و خانم دایانا مک دانِلد، استاد دپارتمان تاریخ هنر دانشگاه تِمپل، پردیس ژاپن، توکیو ترجمه شده است. در مقدمۀاین کتاب آقایان سِزار پِلّی و فُومیهیکو ماکی به توصیف معماری ژاپن پرداختهاند. پیشگفتار فُومیهیکو ماکی به لحاظ مرور شیوۀ ورود مدرنیسم به ژاپن ورویکرد معماران ژاپنی از جمله خود وی نسبت به تاریخ و فرهنگ گذشته جالب توجه است. در این کتاب بیش از ۱۵۰ اثر معماری ساخته شده پس از سال ۲۰۰۰ با رویکرد تحلیلی نسبت به طرح، سازه، بستر تشریح شده‌اند. این نمونه­‌ها در هفت دستۀ مسکونی، فرهنگی، آموزشی، اداری، تجاری، شهری وباززندهسازی با شناسنامه مختصری شامل نام طراح و سال ساخت دسته‌بندی شده‌اند و پلانها، نماها، مقاطع و تصاویر فضاهای داخلی و خارجی ارایه شده‌اند. نثر توصیفی شیوا و گویا است و اطلاعات مربوط به ساختار، سازه، تأسیسات و شیوۀ اجرای هر اثر ارایه شده است. نکتۀ مهم مؤثر بر انتخاب کتاب،بیان اندیشهها و نقد مبانی نظری طراحی معماران پیشرو جهانی در ساخت آثار معرفی شده است.

۱۳۹۷/۱/۱۳ ،۱۹:۰۳:۵۴ +۰۰:۰۰۱۳ فروردین ۱۳۹۷|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|برچسب‌ها: , |