انتشار کتاب معماری برتر تألیف ادیسه بابا صادقیان

درنگی بر کتاب:

 

سوال اساسی نگارنده درباره معماری از اینجا شکل گرفت که چگونه می توان معماری زنده (برتر) را به انسانهای مرده ارائه کرد؟ (منظور از انسان های مرده، انسانهای درگیر با ذهنیات و غایب در لحظه حال می باشد.)

او اینگونه به این سوال پاسخ می دهد که:

سؤال من تنها یک پاسخ منطقی داشت! نمی شود.  باید اول این انسان‌ها زنده شده و به زندگی جاری در لحظه بیایند، تا آنگاه پیام زندگی را شنیده  و شاید معماری زنده را جستجو کرده، با آن ارتباط برقرار کنند.

بنابراین تصمیم گرفتم ابتدا بجای ارائه تصویری طرحی که در ذهنم بود، فلسفه و خاستگاه آن را در قالب یک نوشتار یا کتاب کوچک بیان کرده و اساساً زیربنای آن را تشریح کنم و سپس به ارائه طرح معماری آن بپردازم.

کتاب حاضر در این راستا به نگارش در آمد تا جهان بینی منجر به معماری از دید من برتر، را بیان، ارائه و برای مخاطب قابل درک نماید.

بنابراین برای فهم و درک این معماری نخست باید این جهان بینی را درک و با آن ارتباط برقرار کرد. در غیر اینصورت امکان دارد معماری ای که در پایان کتاب با عنوان معماری برتر معرفی شده است، غیر منطقی، عجیب و یا بی معنی به نظر آمده و ارتباط درستی با آن برقرار نگردد.

 

فهرست کتاب:

پیشگفتار ۹

مقدمه. ۱۳

شیوه‌­­­­ی اینجا ـ اکنون.. ۱۴

شناساننده‌ها­­­­ی مکان.. ۱۵

بررسی تأثیر هر یک از شناساننده‌ها­ی مکان بر تعریف مکان.. ۲۱

شناساننده های زمان.. ۲۵

بررسی تاثیر هر یک از شناساننده‌های زمان بر تعریف زمان.. ۲۹

برهمکنش زمان ـ مکان.. ۳۲

انسان  برتر. ۳۵

۷ شیوه برای سکونت انسان برتر در لحظه‌ی حال.. ۴۰

۱ـ شاهد باش… ۴۱

۲ـ منتظر نباش… ۴۳

۳.  در گذشته بمیر. ۴۴

۴. جدا نباش… ۴۷

ب: جدا از بیرون.. ۵۰

۵. سکوت کن.. ۵۳

۶. گشوده باش… ۵۵

۷.  ثبت نکن.. ۵۸

معماری برتر. ۶۱

تعریف معماری.. ۶۲

طراحی معماری.. ۶۲

ارکان معماری برتر. ۶۹

۱. مشاهده گر بودن.. ۶۹

۱٫پی های لغزنده ۷۱

  1. طراحی چهارچوب و اسکلتی ریلی.. ۷۲

۳ . طراحی کاور شیشه ای در برگیرندهی بنا ۷۳

۲. منتظر نبودن.. ۷۴

فارغ از گذشته. ۷۶

۴. جدا نبودن.. ۷۹

الف . جدا نبودن از بیرون.. ۷۹

ب . جدانبودن از درون.. ۸۲

۵. سکوت.. ۸۵

۶. پذیرا و گشوده بودن.. ۸۸

۷. غیرقابل ثبت… ۹۱

معماری برتر چگونه به منصهی ظهور میرسد؟ ۹۳

درمحله. ۹۶

در بلوک شهری.. ۹۷

در بناها ۹۸

منابع. ۱۰۰

 

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۷:۳۹ +۰۰:۰۰۱۷ شهریور ۱۳۹۶|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|برچسب‌ها: , |