این کتاب که بر اساس نیاز دانشجویان و به زبان انگلیسی نوشته شده؛ دانشجویان محصّل علاقمند به زبان تخصصی معماری در داخل کشور و همچنین دانش آموختگان علاقمند به ادامه تحصیل در خارج از کشور را مخاطب قرار داده است.   کتاب در ۸ فصل تهیه شده:
فصل اول به معرفی معماری؛ فصل دوم به معرفی حرفه معماری؛ فصل سوم به نحوه تهیه نوشتار رسمی (مانند مقاله و گزارش)؛ فصل چهارم به نحوه تهیه نوشتار دانشگاهی (مانند پایان نامه)؛ فصل پنجم به نحوه تهیه نوشتار انواع نامه؛ فصل ششم به نحوه تهیه نوشتار رزومه؛ فصل هفتم به موضوع مصاحبه و تهیه آلبوم نمونه کار (پورتفولیو)؛
در همین ارتباط بخوانید!  فراخوان همکاری با کارگروه “پاسداری از محیط زیست” کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
فصل هشتم به معرفی آزمون های مطرح برای زبان انگلیسی و آزمون دریافت حق امضاء معماری می پردازد.