آسیب شناسی برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری تهران/ بازنگری طرح جامع و تفصیلی تهران

نشست چهلم از سلسله نشست های نقد پژوهش های شهری با موضوع آسیب شناسی برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری تهران/ بازنگری طرح جامع و تفصیلی تهران برگزار می گردد:

سخنرانان، آقایان پیروز حناچی و اسفندیار زبردست

اعضای پنل: محمدرضا جوادی یگانه، سهراب مشهودی و مسعود حمزه ای

دبیر نشست: میثم بصیرت

زمان: سه شنبه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۷

ساعت: ۱۹-۱۶

مکان: ولنجک، خیابان بیست و ششم، بلوار دانشجو، میدان البرز، نبش سلامی، شماره ۲۵