آئین گشایش و تغییر کاربری خانه انتخابی به نگارخانه، اثر معماری نظام عامری و همکاران و بازطراحی امیر عباس کاشف

آئین گشایش / نکوداشت / معرفی / یک بنا / سه معمار / یک طراح روز جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ در خانه نگار چهارده برگزار می گردد.

خانه نگار ۱۴ در واقع تغییر کاربری خانه ی دکتر انتخابی به نگارخانه است. اصل بنا توسط دفتر نظام عامری و همکاران، یعنی کمال کمونه و هرمزدیار خسروی، نمایندگان بنیاد فرانک لوید رایت در ایران در سالهای ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰ ساخته شده است. اکنون بنا با طراحی امیرعباس کاشف اماده به بهره برداری برای کاربری جدید است. این برنامه تا ۲۱ مهر ۱۳۹۶ ادامه خواهد داشت.

حضور عموم علاقه مندان در این برنامه آزاد است.

خانه نگار چهارده کجاست؟